top of page
Romans Lighter Shade2_edited_edited_edited.png

Համայնքներ

 

ՄՕԿհամար Համաշխարհային համաճարակի տնտեսական վերականգնման համակարգեր գլոբալ համախմբող մարդասիրական ջանք է՝ ճգնաժամի մեջ գտնվող մարդկանց հուսալի եկամուտ ապահովելու համար: Երբ անդամը հասնի ֆինանսական կայունության, համակարգը շարունակում է ծառայել որպես Համընդհանուր հիմնական եկամուտ (UBI) այնքան ժամանակ, քանի դեռ անդամն ակտիվորեն մասնակցում է: Ի՞նչ կանեիք շաբաթական հավելյալ 929,28 դոլարով:

 

Ակտիվ մասնակիցները բարգավաճում են՝ դրամայնացնելով և խթանելով առևտրի Աստծո կողմից տրված նվերները, դառնալովՄՕԿհամար Անդամների գլոբալ ծառայություններ մատուցողներ Անդամների սպասարկման փաթեթների կատարում և նրանց արտադրանքի և ծառայությունների աութսորսինգը անդամ չհանդիսացող քաղաքացիներին: 

bgImage.jpg
Body Healing Pic10
MOCfor Health and Beauty Phoenix2_rESIZED
Body Healing Pic12
MOCfor Health Resized
Native Mandala
MOCfor EightofDisk Resized
Financial_Headache
MOCfor Global Mental Health Resized
Body Healing Pic11

Guided meditations and Chakra Alignment to remove energetic blocks interfering with healing processes.

Pressure release of tension headaches using cranial sacral and breathing techniques.

M4G Mandala 3.png

Muscle Relaxing to help release negative energy and absorb positive inflows.

Stimulating organs to help improve their functions and blood flow.

M4G Healing Hands3.png

Treatment Plans and Holistic Healthcare Referrals as needed for continuity of care.

Provide education on the healing power of vegetables, herbs, roots, and plant-based supplements

bgImage

Request Phone or Video Session

Please complete and submit the form below before booking a session. All consultations default to unrecorded phone sessions unless otherwise requested. Call this number at your appointment time and/or for the exact location of In-Person meetings on The Strand and next to Moody Gardens in Galveston, TX:
(409) 877-1237
Type of Service(s) Requested?
bgImage

Member Fees

bgImage

Non-Member Fees

bottom of page