top of page
Romans Lighter Shade2_edited_edited_edited.png

Մեկ-մեկ և զույգերի նիստեր

 

Խորհրդակցությունները ժամանցի համար չեն: Ձեր ստացած պատասխանները կարող են փոխել կյանքը: Նախնական խորհրդակցությունները ձեզ կտանեն ինքնաբացահայտման ճամփորդություններ և կհաստատեն, թե ով եք դուք ինքներդ ձեզ համարում, ձեր կյանքի նպատակը և ինչպես եք հայտնվել այս էջում: Նախատեսված ժամկետում կարող եք հնարավորինս շատ հարցեր տալ ցանկացած թեմայով. 

bgImage.jpg

Moody Garden's Hotel

Monday - Thursday

10 am - 7 pm

On The Strand at 21st St.

Friday - Sunday

12 pm - 7 pm

bgImage.jpg
MOCfor Families w Sig
TC Ruin
MOCfor Health and Beauty Phoenix2 w Sig
TC Knight of Wands001
MOCfor Member Services w Sig
TC The Empress001
MOCfor Affiliate Services w Sig
TC The Judgement001
MOCfor QueenofSwords w Sig
TC The Lovers001
MOCfor Health w Sig
TC The Sun001
MOCfor Veterans w Sig
TC The Tower001
MOCfor Refugees w Sig
TC The Wheel Of Fortune001
MOCfor Collage w Sig
TC Victory
MOCfor_College_Students w Sig
TC Virtue
MOCfor Collage w Sig
TC Wealth
MOCfor QueenofWands w Sig
TC Work
MOCfor Artist Performing Arts w Sig
TC The World001
MOCfor_Studentss w Sig
image
MOCfor EightofDisk w Sig
image
MOCfor KnightofCups w Sig
image
MOCfor Global Mental Health w Sig
image
MOCfor PrincessofWands w Sig
image
MOCfor KnightofSwords w Sig
Meet Your Strawman Book Cover
MOCfor SixofCups w Sig
Common Law Handbook
MOCfor SeniorCitz6 w Sig
The UCC Connection Cover
MOCfor Global PMA on Healing The Art of Healing

Spiritual Life Coaching

Sessions consist of Spiritual Guidance to Practical Solutions for: Romance, Marriage, Family, and Child Relationship Building.

MOCfor Global's The Goddess of Galveston

Life Journey Sessions

Ask What's Your Purpose in Life

Visit The Origin of  Your Soul

Request a Formal Meeting with Your Spiritual Guides and Creator.

MOCfor Global PMA on Prayers & Affirmations

Spiritual Development

Clear Chakra Centers and Request

Guided Meditations  for: Grounding & Centering; Clarity & Focus; and Travel through Time & Space.

MOCfor Global PMA on Health & Beauty

Spiritual Clearing

Deep Cleansing to increase vibrational frequency via guided Meditations through Spatial 

Vortexes and Solar Radiation.

bgImage

Walk-in Welcome or Request a Phone or Video Session

Please complete and submit the form below before booking a session (Not necessary for walk-ins). All consultations default to unrecorded phone sessions unless otherwise requested. Call this number at your appointment time and/or for the exact location of In-Person meetings on The Strand and next to Moody Gardens in Galveston, TX:  (409) 877-1237

The Goddess of Galveston One-on-One Sessions
bgImage

Non-Members

bgImage

Members

bottom of page